Kuusan vesihuolto-osuuskunta säännöt

1 § Toiminimi ja kotipaikka
Osuuskunnan toiminimi on Kuusan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Laukaan kunta.

2 § Toimiala
Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta pääasiassa jäsenten kiinteistöjä varten. Osuuskunnan palveluksia saavat hallituksen hyväksymän sopimuksen tehtyään käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet.

3 § Jäseneksi ottaminen
Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty.

 • Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, voi hallitus alistaa asian osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi.

4 § Sopiminen liittymisestä ja palvelujen käytöstä
Liittymistä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon ja osuuskunnan tarjoamien palvelujen käytössä tehdään kirjallinen sopimus.

 • Liittyminen ja palvelujen käyttöön sovelletaan näiden sääntöjen lisäksi edellä mainittua sopimusta, osuuskunnan yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa.

5 § Osuus ja osuusmaksu
Jäsenellä on oltava yksi osuuskunnan osuus.

 • Osuuden nimellisarvo on kahdeksankymmentäneljä euroa ja kymmenen senttiä (84,10 euroa). Osuusmaksu on suoritettava osuuskunnan tilille yhdessä erässä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien.

6 § Liittymismaksu
Osuusmaksun lisäksi kukin jäsen maksaa jokaista erillistä vesi- ja viemäriliitäntäänsä kohti liittymismaksun.

 • Liittymismaksun suuruuden määrää osuuskunnan kokous. Määräämisperusteista, maksuajasta ja -tavasta ja muista ehdoista tai se voi valtuuttaa hallituksen päättämään niistä. Tällainen valtuutus voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.
 • Osuuskunnan hallituksella on valta päättää, että määrätynlaisista johtoliittymistä ei peritä liittymismaksua.
 • Jäsen voi siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle ja haltijalle.
 • Liittymismaksu palautetaan, kun osuuskunnan palvelujen käyttö lakkaa kiinteistölle pysyvästi rakennusten poistuessa käytöstä ja liittymisopimus irtisanotaan.
 • Kuolleen jäsenen oikeudenomistaja, jolle tämän osuus on siirtynyt, samoin kuin se, jolle jäsen on siirtänyt osuutensa, on siirtyneen osuuden osalta vapaa liittymismaksun suorittamisesta sellaisin edellytyksin kuin jäljempänä on sanottu.

7 § Ylimääräinen maksu
Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää ylimääräisen maksun perimisestä jäseniltä toiminnan aikana kiinteistön ostamista, rakennusten uusimista ja korjaamista tai uusien laitteiden hankkimista ja rahoittamista varten. Maksu voidaan periä ehdolla, että sitä ei palauteta, tai se voidaan ottaa lainana. Muuten maksusta määrää hallitus.

 • Ylimääräistä maksua peritään tai otetaan lainana jäseniltä samojen perusteiden mukaan kuin liittymismaksua tai sen mukaan kuin kukin jäsen käyttää hyväkseen osuuskunnan palveluita tai samanaikaisesti näillä molemmilla perusteilla. Ylimääräistä maksua voidaan kunkin tilikauden aikana määrätä jäsenten suoritettavaksi yhtenä tai useampana eränä yhteensä enintään jäsenten liittymismaksujen nimellismäärä.
 • Jos ylimääräistä maksua otetaan lainana, lainaerät palautetaan jäsenille aikaisintaan viiden vuoden ja viimeistään kymmenen vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä lukien, jolloin kukin lainaerä on jäseniltä peritty. Jos jäsenyys lakkaa sitä ennen, saa jäsen lainan takaisin samalla kertaa kuin osuusmaksunsa. Laina saadaan palauttaa samoin yleisin edellytyksin kuin osuusmaksu.

8 § Jäsenen henkilökohtainen vastuu
Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista ja muista veroista.

9 § Vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen
Osuuskunta rakentaa ja kunnossapitää vesi- ja viemärijohdot hallituksen määräämään liittymiskohtaan saakka.

10 § Liittyjän velvollisuudet
Liittyjä on velvollinen

 1. tekemään hallituksen hyväksymän sopimuksen liittymisestä ja osuuskunnan palvelujen käyttämisestä,
 2. noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa.
 3. luovuttamaan korvauksetta maata jäsenen kiinteistöön johtavien vesi- ja viemärijohtojen rakentamista, korjaamista ja uusimista varten,
 4. kohtuullista korvausta vastaan myöntämään osuuskunnalle oikeuden rakentaa, korjata ja uusia maallaan myös muita kuin 3. kohdassa mainittuja vesijohtoja.
 5. sallimaan, että hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa vesi- ja viemärijohtoverkostoon liitetyt johdot.

11 § Osuuskunnan kokoukset
Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

 • Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka se on muutoin lain mukaan pidettävä.
 • Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa.
 • Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Vaalissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
 • Ellei vaaleissa, milloin toimeen tai tehtävään on ehdotettu useampaa kuin kahta henkilöä, kukaan ole saanut enemmistöä annetuista äänistä, toimitetaan uusi äänestys niistä ehdokkaista, joita on äänestyksessä kannatettu. Valituksi katsotaan tällöin se, joka on saanut suurimman äänimäärän.
 • Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Ääniluettelo on otettava pöytäkirjaan tai liitettävä siihen. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestyksen tulos. Jos päätös on äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet.
 • Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun pöytäkirjantarkastajan tarkastettava ja allekirjoitettava.

12 § Osuuskunnan varsinainen kokous
Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina,
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 3. esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudella,
 4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
 5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille,
 6. päätetään ylijäämän käyttämisestä,
 7. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot,
 8. valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet,
 9. valitaan vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä,
 10. esitetään hallituksen talousarvioehdotus seuraavalle tilikaudelle,
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13 § Kokouskutsu ja muut tiedonannot
Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan paikkakunnalla runsaasti leviävässä sanomalehdessä.

 • Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille kirjeellisesti, tai osuuskunnan toimipaikoissa esillä pidettävillä ilmoituksilla.

14 § Hallitus
Osuuskunnan kokous valitsee hallituksen, johon kuuluu kuusi (6) jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

 • Hallitukseen voidaan lisäksi valita vuodeksi kerrallaan enintään niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä. Varajäsenet voidaan valita asianomaisten jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi.
 • Hallituksen varsinaisista jäsenistä eroaa vuosittain puolet aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.
 • Vaalikelpoinen hallitukseen on osuuskunnan jäsen tai vaihtoehtoisesti hänen aviopuolisonsa ja jäsenenä olevan yhteisön edustaja. Sellainen jäsen tai sellaisen yhteisön edustaja, joka ei säännöllisesti käytä hyväkseen osuuskunnan palveluksia ei saa kuulua hallitukseen.
 • Toimitusjohtaja saadaan valita hallitukseen vaikka hän ei olisikaan osuuskunnan jäsen.
 • Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

15 § Hallituksen kokoukset
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä. Asiaa ei kuitenkaan saa ottaa käsiteltäväksi, ellei, mikäli mahdollista, kaikille hallituksen jäsenille tai jonkun heistä ollessa estyneenä, mahdollisesti valituille varajäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.

 • Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.
 • Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Lisäksi puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Toimitusjohtajalla on, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaan, jos ei hallitus määrätyissä tapauksissa toisin päätä.
 • Hallitus käsittelee muun muassa seuraavat asiat:
  1. päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista,
  2. tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä kirjanpitoa tahi määrää jonkun jäsenistään ajoittain toimittamaan tällaisia tarkastuksia,
  3. päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja valmistelee siinä käsiteltävät asiat,
  4. käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita.

16 § Toimitusjohtaja
Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos hallitus niin päättää. Osuuskunnan hallitus ottaa ja erottaa toimitusjohtajan.

 • Osuuskunnan hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan toimitusjohtajan tehtävän hoitamiseen ja toimeentuloon liittyvistä asioista.

17 § Oikeus toiminimen kirjoittamiseen ja prokura
Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet aina kaksi yhdessä.

 • Hallitus voi antaa toiminimen kirjoitusoikeuden osuuskunnan palveluksessa oleville henkilöille siten, että he kirjoittavat toiminimen kukin erikseen yhdessä toimitusjohtajan tai hallituksen jonkun jäsenen kanssa tai keskenään kaksi (2) yhdessä.
 • Prokuran antamisesta päättää hallitus.

18 § Tilikausi ja tilinpäätös
Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös.

 • Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja tilikirjat, hallituksen toimintakertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi kuukautta ennen osuuskunnan vuosikokousta, kuitenkin viimeistään ennen maaliskuun loppua.

19 § Tilintarkastus ja kertomus siitä
Osuuskunnalla on vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jotka valitaan toistaiseksi.

 • Tilintarkastajien on kultakin tilikaudella annettava osuuskunnan hallinnosta ja tileistä kirjallinen tilintarkastuskertomus vähintään kahta (2) viikkoa ennen osuuskunnan varsinaista kokousta.
 • Tarkastuskertomuksen tulee sisältää selostus tilintarkastajien toimittaman tarkastuksen tuloksesta sekä lausunto siitä, onko syytä muistutuksen tekemiseen tilinpäätöksen, osuuskunnan kirjanpidon tai muutoin osuuskunnan asioiden hoidon johdosta.
 • Tilintarkastuskertomuksessa on annettava erityinen lausunto
  • tilinpäätöksen vahvistamisesta,
  • vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille,
  • ylijäämää tai tappiota koskevasta hallituksen ehdotuksesta sekä
  • siitä, käsittääkö hallituksen ehdotus säädetyt siirrot vararahastoon.
 • Jos osuuskunnan pysyväiseen käyttöön tarkoitetun omaisuusesineen arvoa on korotettu siinä järjestyksessä, kuin kirjanpitolaissa on säädetty, on siitäkin tarkastuskertomuksessa erityisesti mainittava.

20 § Velkakiinnitys
Hallituksella on valta ilman osuuskunnan kokouksen antamaa lupaa kiinnityttää velasta osuuskunnan kiinteää omaisuutta tai vuokramaalla olevat rakennukset vuokraoikeuksineen.

21 § Osuuden siirto ja siirron saajan oikeus
Osuus saadaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle luovuttaa.

 • Jos jäsen on siirtänyt osuutensa toiselle, on siirronsaaja, joka täyttää jäseneksi pääsemisen edellytykset, hyväksyttävä osuuskunnan jäseneksi.
 • Siirronsaajalla, joka kuuden kuukauden kuluessa siirrosta tehdystä hakemuksesta hyväksytään jäseneksi, on oikeus lukea siirretyn osuuden osalta hyväkseen siirtäjän suorittama liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi siirtäjän suorittama osuusmaksu siinä määrin kuin tämä olisi oikeutettu saamaan sen takaisin osuuskunnalta. Siirronsaaja saa tällöin hyväkseen myös muut taloudelliset edut, mitkä siirtämällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.

22 § Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus
Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle tämä oikeus on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, jos hän vuoden kuluessa kuolinpäivästä ilmoittaa osuuskunnalle sitä haluavansa ja edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa.

 • Oikeudenomistajalla, joka sanotussa ajassa tekemästään hakemuksesta hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, on tällöin oikeus lukea siirtyneen osuuden osalta hyväkseen vainajan suorittamat osuus- ja liittymismaksut sekä saada osakseen myös muut jäsenyydestä johtuvat taloudelliset edut, jotka vainajalla olisi eläessään ollut.

23 § Jäsenen erottaminen
Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta,

 1. jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksia
 2. jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen osuuskunnan palveluksia
 3. jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa tai muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti
 4. jos jäsen toimii liittymissopimuksessa mainittujen kulloinkin voimassa olevien yleisten määräysten vastaisesti tai
 5. jos jäsen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen alaiseksi.

24 § Osuuskunnan purkaminen
Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan saattamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

25 § Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa
Jos osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous siitä, jaetaanko osuuskunnan omaisuuden säästö jäsenille suoritettujen osuusmaksujen suhteen mukaisesti vai käytetäänkö se vesihuoltotoimintaa edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

26 § Erimielisyyksien ratkaiseminen
Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen jäsenen, osuuskunnan muun edustajan, selvitysmiehen, tilintarkastajan tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan paikallisessa käräjäoikeudessa.

27 § Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole toisin sanottu, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

28 § Yleismääräys
Muutoin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia sekä lakia yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista.